Sint-log 05-10-2018

Maandag begint de rechtszaak tegen de dappere Friezen van Dokkum, hier  alvast het pleidooi van de juridopiet

 

Edelachtbare,

Zoals u waarschijnlijk bekend is, beschermt de grondwet in Artikel 9 de vrijheid van vergadering en betoging. En juist dat recht edelachtbare, is nu de kern waar deze zaak om draait. De vrijheid van demonstratie, waarvan mijn cliënten, hier verder aangeduid als “De A7-demonstranten”  gebruik hebben gemaakt. Want, waar de dagvaarding en het requisitoir van de aanklager merkwaardigerwijs over een blokkade spreken, was hier wel degelijk sprake van een demonstratie. Een protestdemonstratie tegen de respectloze demonstratie van wat Amsterdamse actieloeders tegen een demonstratie voor Sint en Piet: de intocht, zoals die in november vorig jaar in Dokkum plaatsvond . En alhoewel misschien ongebruikelijk, is er geen enkele reden om de activiteiten van mijn cliënten anders te duiden dan wat ze zijn, een protestdemonstratie tegen een protestdemonstratie tegen de demonstratie voor Sint-Nicolaas. Een protestdemonstratie die daarmee algeheel en onverminderd beschermd wordt door het reeds aangehaalde Artikel 9, dat geen enkel onderscheid maakt in de reden van de demonstratie.

Dat mijn cliënten hun recht op demonstratie hebben uitgeoefend d.m.v. een langzaamaanactie op de snelweg is niet ongebruikelijk en zeker niet uniek.  Dat hiermede enig oponthoud is ontstaan voor betrokkenen en andere weggebruikers is een maatschappelijk algemeen aanvaard risico van het demonstratierecht. Het recht op demonstratie is namelijk niet uitoefenbaar zonder enige vorm van overlast voor de omgeving. Er is uitgebreide onderbouwing van het feit dat de overlast door dergelijke langzaamaanacties op de snelweg als maatschappelijk aanvaardbaar worden gezien. Ik verwijs hierbij naar eerdere demonstraties met deze uitingsvorm, waaronder en zeker niet als laatste, die van de politie zo recentelijk als 2015. Nooit hebben dit soort acties tot vervolging door het OM of een veroordeling geleid. Ook voor filevorming op de snelweg wordt zover mij bekend tot de dag van vandaag geen vervolging ingesteld.

Nergens is er sprake geweest van fysieke bedreigingen of blokkades anders dan de al genoemde file. Het gehele oponthoud ten gevolge van de acties van mijn cliënten heeft daarbij niet meer dan een half uur bedragen. De verdere vertragingen op het wegennet richting Dokkum en de slechte staat van de kolengestookte bus der actieloeders kunnen op generlei wijze aan het handelen van mijn cliënten worden toegeschreven. Ik wijs er ten overvloede nog op dat de bus ruim op tijd voor de demonstratie te Dokkum arriveerde.  Het daarop volgende besluit van de burgemeester om vanwege de veiligheidssituatie de geplande demonstratie niet te laten doorgaan is op generlei wijze aan mijn cliënten toe te schrijven. Wel moet ik opmerken dat mijn cliënten het volste  begrip hebben voor het besluit van de burgmeester, gegeven het feit dat aanwezigen in de bus al eerder wegens geweldpleging tegen de politie en ordeverstoring zijn veroordeeld. Verder hebben wij nog onlangs geleerd dat er met doodsbedreigingen aan de Sint vanuit actievoerders een zeer reëel risico bestond, dat waarschijnlijk aan het besluit genomen door de autoriteiten heeft bijgedragen. Niets van dit  alles heeft echter een directe relatie met het handelen en de protestdemonstratie van mijn cliënten.

Samenvattend: er is op geen enkel moment sprake geweest van noch een blokkade, noch het dusdanig vertragen van het klaagbusje dat een demonstratie onmogelijk was geworden. Voor de verdere verwikkelingen op de dag van de intocht  dragen mijn cliënten geen enkele verantwoordelijkheid. Er is aan niemand het recht op demonstratie ontzegd, noch zijn er acties ondernomen met een dusdanig gevolg dat het uitoefenen van dat recht onmogelijk is gemaakt. Het zal u duidelijk zijn edelachtbare dat slechts volkomen vrijspraak in aanmerking komt om overwogen te worden.

De Juridopiet

 

Copyright © 2019 de Vrije Sint. All Rights Reserved.